ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์
http://mis.bsru.ac.th
เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา
2. พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
3. ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com
วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
4. รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 31 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

0Shares

ตารางสอน : ดาวน์โหลด*

แนวการสอน :  ดาวน์โหลด*

ผังมโนทัศน์ : ดาวน์โหลด


บทที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศ : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 : ดาวน์โหลด


บทที่ 2 การแสวงหาสารสนเทศ : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 : ดาวน์โหลด


บทที่ 3 การอ้างอิง : ดาวน์โหลด  | บรรณานุกรม : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 : ดาวน์โหลด


บทที่ 4 เทคนิคการนำเสนอ : ดาวน์โหลด | ตัวอย่างแบบฟอร์มการวางแผนการนำเสนอ : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 : ดาวน์โหลด


บทที่ 5 เทคนิคการออกแบบเบื้องต้น : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 : ดาวน์โหลด

0Shares

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วิชาศึกษาทั่วไป) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษารายวิชานี้ อันประกอบด้วย

1. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 2/2562

2. ตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2562

3. คำอธิบายรายวิชา 

0Shares

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม – 1 มีนาคม 2563
.
ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม – 1 มีนาคม 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
.
วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

0Shares

 

——————————
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
——————————————————————–
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (GPAX)
3.Portfolio
4. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
———————————————————————–
ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัคร
ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th คลิ๊กที่เมนูตรวจสอบผลการสมัคร
————————————————————————

0Shares

——————————
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
——————————————————————–
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (GPAX)
3.Portfolio
4. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
———————————————————————–
ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัคร
ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th คลิ๊กที่เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

0Shares

—-
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา ที่มีสถานภาพปกติ
2. ต้องแจ้งความประสงค์โดยขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันและเวลาราชการ
ส่งใบสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

**ขยายเวลา ส่งใบสมัครถึง 30 ธันวาคม 2562
—-
สามารถศึกษาเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ได้ที่ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2563-invite.pdf

0Shares

—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://mis.bsru.ac.th
—-
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ติดต่อรับเอกสารสัญญาการรับทุน
ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
—-
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้าพิธีมอบทุนการศึกษา*
ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15

*หมายเหตุ : แต่งกายชุดพิธีการ

LINK ตรวจสอบรายชื่อ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2562-scholarshippass.pdf

0Shares

—-

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
—-
1. ทุนศรีสมเด็จ
2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ
3. ทุนประเภทพิจารณาผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

อ่านรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.bsru.ac.th

link Download​ ประกาศ http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2563-scholarship.pdf

0Shares

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้
1) มารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร 30 ชั้น 1
2) ลงทะเบียนใช้งานระบบรับสมัคร ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
3) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
4) มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

0Shares

0Shares