Category Archives: @ข่าวบุคลากร 🧑🏻‍🏫

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสร

สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารชุด