Category Archives: @ข่าวงานวิจัย 👩🏼‍💻

ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เครือข

บพท. ขอเชิญร่วมฟังกรอบวิจัย ปี 67 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง “

RAIN FOR FOODVALLEY

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น

ประชุมพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ววน.)

ประชุมพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ววน.)