📌เปิดรับ บทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม – ธันวาคม 2567} ISSN 2773 – 9546 (Online) TCI 2

วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม – ธันวาคม 2567} ISSN 2773 – 9546 (Online) TCI 2 📌เปิดรับ บทความวิจัยและบทความวิชาการ วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567📌 🖇ตีพิมพ์ลงในวารสาร🖇 “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม – ธันวาคม 2567} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ –ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์– “ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง” 💸ไม่เก็บค่าธรรมเนียม💸 📩ส่งบทความได้ที่ : เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/ 🏤ผู้ที่สนใจส่งบทความ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่….. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ☎️โทรศัพท์ 02-466-6664 อีเมล [email protected] เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru