ITA

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนมีเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดทั้ง แนวทางการบริหารงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทุกท่าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เป็นประธานการประกาศนโยบายฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเช่น นโยบาย กฎระเบียบ แผนพัฒนา และงบประมาณอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา เพื่อให้ความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับสมาชิกในสังคมมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เราสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร การใช้งบประมาณ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ หน้าเว็บสื่อสังคม และรายงานประจำปี ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความโปร่งใส อาทิเช่น การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร การแข่งขันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ และการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติประวัติที่ดีงามมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของเหล่านักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถมากมาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จฯ ได้ผลิตอนาคตของชาติให้เติบโตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงาม เพื่อเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์กับสังคมต่อไป

วิจัย นวัตกรรม ผลงานดีเด่น

วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่นเป็นสากล นำชุมชนและสังคมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ย่านฝั่งธนบุรี และองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ย่านฝั่งธนบุรี นำสู่สากล

คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การผลิต และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานสากล

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร แสดงถึงสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้ง ห้องเกียรติประวัติ และ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในย่านฝั่งธนบุรี

ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

บล็อกข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนักศึกษา ข่าวเด่น กิจกรรม งานวิจัย หรือการรับสมัครงาน ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ข่าวเด่น มบส.ดูทั้งหมด

ข่าวบุคลากรดูทั้งหมด

ข่าวนักศึกษาดูทั้งหมด

ข่าวงานวิจัยดูทั้งหมด

SDGs

มบส.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างรอบคอบและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรา โดยเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาและชุมชนในการใช้พลังงานที่สะอาดและการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสามารถสอดคล้องกันได้และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกันนอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการกระจายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ SDGs

GREEN UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำองค์กรก้าวเข้าสู่ Green University พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายให้ความสําคัญการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยและวิชาการอย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เริ่มเลวร้ายลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของผู้คนในโลกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเข้าร่วมโครงการ Green University เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกมอง หันมาประเมินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความพยายามในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Green U

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ อพ.สธ. x มบส.

โครงการสมุนไพรสุพรรณบุรี

เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม จัดทำระบบฐานข้อมูลและแบบ QR Code สมุนไพร และเปิดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าและการให้ประโยชน์ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัลและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับผลผลิตท้องถิ่นอย่างเป็นประสบการณ์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เยี่ยมชมเว็บไซต์สมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และศักยภาพที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

บุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการนำองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล

BSRU Bulletin

วารสาร ที่รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ดู Bulletin ทั้งหมด

บทความน่าสนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งเสริม กิจกรรม วิจัย และนวัตกรรม ในด้านต่างๆ มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นไปตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา