คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

* นางสาวกฤติกา ภิรมยาภรณ์

* นางสาวฐิติชญา ทุมโคตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเยี่ยม (EXCELLENT) ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน Go-to ฝั่งธนบุรี จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

—-

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี

อาจารย์เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม

—-

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/ugo