สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2024-2025

📣สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2024-2025

➡1. โครงการระดับประเทศ (National) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 26,000 เหรียญสหรัฐ

➡2. โครงการระดับอนุภูมิภาค (Subregional) และระหว่างภูมิภาค (Interregional) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 28,000 เหรียญสหรัฐ (เงื่อนไขต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ)

➡3. โครงการระดับภูมิภาค (Regional) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 38,000 เหรียญสหรัฐ (เงื่อนไขต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเทศ)

———————————————————————-

📣หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะจัดส่งขอเสนอโครงการข้างต้น และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปที่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ พร้อมทั้งสําเนาแจ้งที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567