ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

เปิดรับบทความ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ในศาสตร์ทางด้าน

– สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ ผ่านระบบ ThaiJO

ลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่นี่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru

สามารถสอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์. 0-2473-7000 ต่อ 1600

เว็บไซต์: http://research.bsru.ac.th

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected]