รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฏกร สิริมงคลกาล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา
  3. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างน้อยต้องครอบคลุมในด้านต่าง ๆ (ตามรายละเอียดในประกาศฯ) โดยเนื้อหามีความยาว ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมภาคผนวก (เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสาระสำคัญในเนื้อหา) และจัดทำสำเนาจำนวน 35 ชุด พร้อมจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลา ไม่เกิน 15 นาที โดยนำส่งที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  2. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อแสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์