ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 5 รายชื่อ เพื่อให้ประชาคมได้รับทราบ เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์
  3. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา