วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2566

อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Sciences, Hue University, Vietnam

เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Learning Science, Technology and Local Wisdom Exchange Program

ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง 3D Animation

รวมถึงศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://link.bsru.ac.th/teb

#UniversityofSciences

#HueUniversity

#Vietnam

#SCIENCEANDTECHNOLOGY

#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY

#BSRU