21 พฤศจิกายน 2566

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและทางเคมี ณ ห้องประชุมจันทรมณฑล อาคาร 9 ชั้น 10 โดยทีมวิทยากรจากบริษัท เบทาโก จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/soq