ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มบส. ร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 4 ชั้น 14 หน่วย บพท.

การนำเสนอโครงการวิจัยธัชภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวแทน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีหัวหน้าโครงการ และผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุม ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้แทนนักวิจัย นำเสนอโครงการธัชภูมิ ปี 2567 ข้อเสนอโครงการ : การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมแขวงหิรัญรูจี และขับเคลื่อนขบวนภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างเทศกาลสงกรานต์มอญธนบุรี ผลักดัน สู่ Soft Power ในการทำงานร่วมมือระหว่าง สถาบันและพัฒนา และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีโจทย์วิจัยสอดคล้องกับเป้าหมายตรงตามกรอบการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” และคณะ ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 5.2 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง https://research.bsru.ac.th/16-พฤศจิกายน-2566มบส-ธัชภูมิ67/

#PMU #บพท#ธัชภูมิ