สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร November 14 -16, 2023 at Sakon Nakhon Rajabhat University

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “ราชภัฏวิจัย” ขึ้น เป็นประจำในทุก 2 ปี ในปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 การวิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทูลรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทูลเบิกนักวิจัยดีเด่น จำนวน 38 คน เข้ารับโล่รางวัล

ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
สาขาสังคมศึกษา ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผลงานเด่น ปี พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเครือข่ายจตุรภาคี และฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการยกระดับแบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและของประชาชนในท้องถิ่น

งาน “ราชภัฏวิจัย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สะท้อนภาพยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และนานา ชาติต่อไป โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน โดยมีงานนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นิทรรศการมหา วิทยาลัยราชภัฏกับการ น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัต กรรม” และ การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น การบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาพโปสเตอร์ การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม รวมทั้งสิ้น 300 ผลงาน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://research.bsru.ac.th/ราชภัฏวิจัยครั้งที่7/