คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีววิทยาการแพทย์ และการปรับตัวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำทีมต้อนรับ โดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีและผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์

—-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://link.bsru.ac.th/vs5