การจัดกิจกรรมงานเทศกาล ๓ ศิลป์ ๓ ศาสน์ ย่านกะดีจีน

รายงานผลการจัดกิจกรรมงานเทศกาล ๓ ศิลป์ ๓ ศาสน์ ย่านกะดีจีน วันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับเครือข่าย วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร บริษัทโค แวน เคสเซล แบงคอกทัวร์ ชมรมสยามทัศน์ มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน Amazing Thailand หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) Thaibev และ ICONSIAM ร่วมจัดกิจกรรมงานเทศกาล ๓ ศิลป์ ๓ ศาสน์ ย่านกะดีจีน เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบกิจกรรมทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานเทศกาล ๓ ศิลป์ ๓ ศาสน์ ย่านกะดีจีน ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีบูธแสดงผลงานวิจัยของชุมชนย่าน กะดีจีน การเสวนาวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๓ ศิลป์ ๓ ศาสน์ และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนย่านกะดีจีน ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร “อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”