คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.พฤกษาชล อุทกธาร นายสุวินัย ยิ้มใจบุญ และนายธนากร วงเจริญ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ชั้นปี 4 (รหัส 63)

ได้รับรางวัล Honor Paper Award (ระดับปริญญาตรี) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจรับสินค้าด้วยแมชชีนวิชั่นสำหรับสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 “Hospitality, Tourism, Logistics and Culture (HTLC) for Sustainable Development”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยมี รศ.ดร.ปัญญา สำราญหันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา