วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

เปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาทางด้าน
– สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ ผ่านระบบ ThaiJO
ลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่นี่

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru

สามารถสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์. 0-2473-7000 ต่อ 1600
เว็บไซต์: http://research.bsru.ac.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected]