มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ขอเรียนเชิญท่านและหรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน เสนอรายชื่อบุคคลกลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ รางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอความร่วมมือ เสนอชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อรับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ของโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อมุ่งเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขั้นในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย การได้มาซึ่งผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อาจมาจากการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง

กำหนดเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ขอเรียนเชิญท่านและหรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน เสนอรายชื่อบุคคลกลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ รางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลท่านสามารถเสนอชื่อผ่านทาง อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.promotion-scitec.or.th