วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 {มกราคม – มิถุนายน 2567} ISSN 2773 – 9546 (Online) TCI 2 เปิดรับ บทความวิจัยและบทความวิชาการ วันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567ตีพิมพ์ลงในวารสาร”ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 {มกราคม – มิถุนายน 2567}เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ–ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์–“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยาชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษาการจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนาภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”ไม่เก็บค่าธรรมเนียมส่งบทความได้ที่ : เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/ผู้ที่สนใจส่งบทความ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่…..สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600โทรศัพท์ 02-466-6664อีเมล [email protected]เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru