มหกรรมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ครั้งที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงนานาชาติวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ [รับจำนวนจำกัด ๓๐ คน เท่านั้น] -Free- ไม่มีค่าลงทะเบียน- โดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และลาว -วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ -วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ร่วมแสดงกับวิทยากรชาวต่างชาติ ในงานวันพิราลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงทะเบียนได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/tkrติดต่อสอบถาม : ๐๘๑ ๔๐๑ ๓๐๖๑ | ๐๘๐ ๙๑๙ ๘๙๒๙ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๖๖-๖๖๖๔เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก [email protected]