🎉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดประชุมโครงการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนขบวนภาคีเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูเทศกาลสงกรานต์มอญ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ผลักดัน สู่ Soft Power ภายใต้กรอบการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้วิทยสถาน ธัชภูมิ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

——————————————————————-

🗓 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 09.00 – 12.00 น.

📍ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา