วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และสมาคมกวีร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาทางวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนาม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”