วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสำหรับผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๗ อีกทั้งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการขับร้องเพลงลูกกรุง เป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรม เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผลการประกวด ดังนี้ ประเภทนักร้องชาย รางวัลชนะเลิศ คุณสุทัศน์ ขจรคำ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณอุดมศักดิ์ สุวรรณกูฏ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณภฤศ ศรีสวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ คุณธีระ สุขสุคนธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ คุณธานินทร์ เนื้อนวล รางวัลชมเชย คุณสมภพ คงสุภาพศิริ /คุณอารีย์ ยิบรามาน / คุณสุกิจ สรรพศรี / คุณธนัน ศิริรัชนาทสกุล / คุณสิทธิชัย ลาภอนันต์รุ่ง / ร.ต.ต.เพ็ชร พรหมมุณี / คุณศักดิ์ชัย อ่ำสกุล / คุณอาณัฎฐ์ สุธรรมมา /คุณปรีชา จันทรวิโรจน์ / คุณผจงศักดิ์ เลี้ยวเรียน ประเภทนักร้องหญิง รางวัลชนะเลิศ คุณทริฌา แสงชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณสไบศรี ศรียา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณวัณณลักษณ์ จ้อยคล้าย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ คุณสมศิริ อบเชย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ คุณภรรยวรรณ พลายกรภิรมย์ รางวัลชมเชย คุณสุมณฑา กานตสัมพันธ์ / คุณพัชรี มารัตน์ / คุณบุญญาพร บุญมาลี / คุณสุมล คำสวัสดิ์ / คุณณฬณัณฑ์ อัครนิธิพิรกุล / คุณรชาภา อัศวธาวาทิน / คุณธนัญญ์ณัชญ์ ธนัทนนท์ฉัตร / คุณพัฐมณสุภา สุมานันท์ / คุณเยาว์ลักษณ์ กลิ่นสุวรรณ / คุณพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พร “อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”