สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ครั้งที่ ๔ โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ กิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ เรื่องวัฒนธรรมดนตรีประจำชาติ การบรรเลงกลองไทย ภาคกลางและภาคใต้ และการแลกเปลี่ยนการแสดงนาฏยศิลป์ นานาชาติ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ กิจกรรมการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ณ เวทีการแสดง BSRU Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”