ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

 

สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
——————————————————————–
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX)
3. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
———————————————————————–
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

:: BSRU News ::