เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น.

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 70 คน

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 90 คน

– วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 40 คน

รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา  08.30 – 16.30 น.

– คณะครุศาสตร์ จำนวน 100 คน

– คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 100 คน

รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น.

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 100 คน

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 100 คน

ณ อาคาร 1 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดส่งรายชื่อทุกรุ่นวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ  สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ชั้น 3  อาคาร 10 สอบถามเพิ่มเติม0-2473-7000 ต่อ 1740/1742

:: BSRU News ::