โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEER (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษา
1. นศ.ปกติ 4 ปี (รหัส58) >>>ชั้นปีที่3
2. นศ.ปกติ 5 ปี (คบ.) (รหัส57) >>ชั้นปีที่4

เข้าร่วมประชุม
“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEER (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2560”

ณ หอประชุม141 อาคาร1 ชั้น4
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่1 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี เวลา 13.00 – 14.00 น.
รอบที่2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ เวลา 15.00 – 16.00 น.

*การเข้าร่วมประชุมนับเป็น 1 กิจกรรมของโครงการ

:: BSRU News ::