ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

News Templete

#กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ

3. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

4. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

>> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ <<


 

:: BSRU News ::