MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Universiti Utara Malaysia

ระยะเวลา เริ่ม : 22/10/2553 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –