วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative media camp สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการทักษะดิจิทัลและพัฒนา soft skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 9

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมด้วยการประกวดออกแบบคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative media camp สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/sfd