ขั้นตอนการร้องเรียน


 

แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนของนิสิตนักศึกษา แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนของบุคลากรภายใน  แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนของบุคคลภายนอก

Complaints 01

Complaints 02

Complaints 03