อีเมล์สำหรับบุคลากรอีเมล์สำหรับนักศึกษา
 
 
 
 
    สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรม เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย MOODLE เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
   ประกาศวันที่ 13-06-2013

      สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรม เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย MOODLE เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยมี 
อ.เกษม ตริตระการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้