คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศร่วมลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7.เอกสารลงนามรับทราบและข้อปฏิบัติ

:: BSRU News ::