กิจกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานเพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 


1. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานเพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับคณะและวิทยาลัย

1. คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับคณะ ปี 2560

 


2. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานเพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับสำนัก สถาบัน และศูนย์ 

2. คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับสำนัก ปี 25

 


 

:: BSRU News ::