วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559

27-1-58-3วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม เรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS
www.nrms.go.th  ได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559
อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

:: BSRU News ::