ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2562

 

สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
——————————————————————–
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX)
3. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
———————————————————————–
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

:: BSRU News ::