โครงการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (STEM Education)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 5 สาขาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (STEM Education) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ครูในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงแข ศรีคุณ อาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

อ่านต่อ

:: BSRU News ::