มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 21 แห่ง
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง #BSRUNews

:: BSRU News ::