เชิญสั่งจอง รูปหล่อและเหรียญ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วาระครบ 150 ปี

 

เชิญสั่งจอง รูปหล่อและเหรียญ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
—-
1. เหรียญทองแดง ขนาด 2 ซม. 99 บาท
2. รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขนาด 9 นิ้ว 3,500 บาท
3. รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขนาด 18 นิ้ว 8,500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการสร้างรูปหล่อเต็มองค์และเหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้มีคุณูปการต่อประเทศหลายประการทั้งด้านส่งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร้างความยอมรับจากนานาชาติและการวางรากฐาน
ความเจริญให้แก่ประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดงานคล้ายวันพิราลัยของท่าน
ในวันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและแสดงกตเวทิตาต่อท่านมาอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบ 150 ปี
การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงได้สร้างรูปหล่อเต็มองค์และเหรียญที่ระลึกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อแสดงถึง
ความกตัญญู กตเวทิตา และเป็นที่ระลึกให้กับอาจารย์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป

#วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
2. เพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
– พิธีเททองการสร้างพระพุทธรูป และรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
วันที่ 19 มกราคม 2562
– พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป รูปหล่อ และเหรียญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

#สถานที่สั่งจอง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ 02-473-700 ต่อ 1500

#เงื่อนไขการชำระเงิน
– ชำระด้วยเงินสด
– โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-305424-8 ชื่อบัญชี บ้านสมเด็จฯ 100 ปี โครงการสร้างรูปหล่อเจ้าพ่อ

ใบสั่งจอง : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-12-สั่งจองเจ้าพ่อ-เช่าเจ้าพ่อ-ปี-61-K2.pdf
—-
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-700 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

:: BSRU News ::