RDI เปิดรับทุนวิจัยเชิงพื้นที่ 61-62

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรม จากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ประจำปี 2561-2562

 

ไฟล์อัปเดต ล่าสุด วันที่ 7 ธ.ค. 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ” ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561-2562

แบบเสนอชุดโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ABC-BSRU-01

แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ABC-BSRU-02

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal) ประเภททุน การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ABC-BSRU-03

คู่มือนักวิจัย (ฉบับปรับปรุง) สกว.

กำหนดการ

1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2561

2. เวทีพิจารณา Proposal ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ และ สกว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
 ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562

3. โครงการที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการจัดส่งให้ฝ่ายจัดการ 25 มกราคม 2562

4. ป้อนข้อมูลโครงการที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบ NRMS

28 มกราคม 2562

5. จัดทำสัญญารับทุน 31 มกราคม 2562

เตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการ 10 นาที (รวมตอบข้อซักถาม 5 นาที) รวม 15 นาที

การนำเสนอข้อเสนอโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและ สกว.

 

:: BSRU News ::