เขียนเป็นอาชีพและการเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ Amarinbooks จัดกิจกรรม “Amarin Road Show”
กิจกรรมที่ Amarinbooks
เปิดโอกาสให้ นักศึกษา คณาจารย์พบนักเขียน
และแบ่งปันความรู้ ส่งเสริมให้รักการอ่าน
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หัวข้อการเสวนา “เขียนเป็นอาชีพและการเขียนเชิงสร้างสรรค์””
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องราชาวดี
พร้อมบูทจำหน่ายหนังสือจาก Amarinbooks
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชุมภู โทรภายใน 1700 ต่อ 8207

:: BSRU News ::