ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประกาศสรรหาคณะมนุษยฯ

 

:: BSRU News ::