การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประจำปี ๒๕๖๒

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประจำปี ๒๕๖๒ ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผัน อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ อ่านให้ละเอียดก่อน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ใน https://www.facebook.com/soldierBSRU/

๑. วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องสิทธิและหน้าที่ชายไทยตาม พรบ.รับราชการทหาร ๒๔๙๗ ณ หอประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/web/name_sheet/select_name.php
๒. ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระบบจะทำการเปิดเพื่อให้นักศึกษาบันทึกข้อมูล และให้เวลานักศึกษาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
๓. ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานขอผ่อนผันได้ที่ ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓

 

สิ่งสำคัญ คือ นักศึกษาจะต้องมาเข้าร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 ก่อน

 

 

:: BSRU News ::