“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ขยายเวลา รับบทความวิจัยฉบับเต็ม เป็นวันที่ 15 กันยายน 2561

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความ และ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน http://runirac2018.pbru.ac.th/

:::::กำหนดการส่งบทความ:::::: 

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้
จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

แจ้งผลการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย
วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

กำหนดการ และ รายละเอียดโครงการ

กำหนดการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

:: BSRU News ::