ชมภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate

{Recent News}

📣 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 📣
————————————————–

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชมภาพยนตร์ & ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
 ผ่านโปรแกรม English Mate ณ ห้อง 1055 ชั้น 5 อาคาร 10
ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. / 13.00 – 16.00 น.
 ชมแบบ Film & Friends ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคาร 11
ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. / 13.00 – 16.00 น. / 16.00 – 19.00 น.
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Daily Life)
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

#ติดต่อลงทะเบียนก่อนเข้าชมภาพยนตร์
ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฝ่ายจัดอบรม)
ชั้น 4 อาคาร 11
สอบถามเพิ่มเติม
0-2473-7000 ต่อ 1740/1742

:: BSRU News ::