[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชัน ในงาน “International Animation Challenge 2018” ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ในการแข่งขันแอนิเมชันนานาชาติ

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ส่งนักศึกษา 4 คน ได้แก่

(1) นางสาวอรทัย นาคล้น

(2) นางสาวนภัสวรรณ ปานสุวรรณ

(3) นายไชยวัตร ปานแก้ว

(4) นายอานนท์ วัฒนวิกิจ

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ และอาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ

นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชัน ในงาน “International Animation Challenge 2018” ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2

ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณจีน (ไต้หวัน) และประเทศไทย

—-

    


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/detail.php?id=508

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::