ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วม

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่นี่
https://goo.gl/forms/n8g7MF2J8VyT3vaj1

ผู้เข้าประชุม โปรดดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทั้งหมด ได้ที่นี่
https://drive.google.com/…/1SxJjrZnDtCw2lS2SHExbqimy3KFK-Qx1

:: BSRU News ::