[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน
เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคาร 9 ชั้น 10

พิธีเปิด โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยท่านวิทยากร
คุณธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกวและทีมงาน หัวหน้างานจัดการความรู้ศูนย์องค์กรแห่งความสุข (สสส.)
และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการปรับตัวสู่ภาระงานที่รับผิดชอบและผู้ร่วมงาน
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการได้ที่ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/2561-08-09-ProjectDevelop.pdf

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::