สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับบทความ ลงวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2) ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

 

—-
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
—-
การส่งบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (thaijo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit/index

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณชุมภู เมืองคลี่ สำนักวิทยบริการฯ (อาคาร8) ชั้น 2

เบอร์โทร 02-473-7000 ต่อ 1700 กด 8207
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
#BSRUAnnouncement สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับบทความ ลงวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2) ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 #BSRUNews

:: BSRU News ::